معرفی جشنواره دانش آموزی ابن سینا و سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم

مخاطبین نمایشگاه

مخابین ما در نمایشگاه هزاره سوم

حامیان معنوی همایش

سازمانها و مجموعه هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم

نمایشگاه درآینه رسانه ها